Det här är Skalarit

Skalarit är ett växande mjukvaruföretag som utvecklar program för drift och underhållning inom energisektorn samt e-handelssajter. 

Vår kompetens & teknologi

Vår tekniska kompetens ligger inom utveckling av webbapplikationer, backendsystem, systemintegration, serverarkitektur samt serverdrift. 

Vårt viktigaste tillgång är kunskapen om våra kunders processer och infrastruktur. Vi jobbar med prototyping och korta återkopplingsloopar. Detta gör att kunden får rätt lösning snabbt och dessutom till en fördelaktig kostnad.

Vi håller hög kompetens inom alla aspekter av systemdrift; exempelvis storage, virtualisering, datahallsdrift och network management. Vi driftar både egenutvecklade system och system från andra leverantörer. I båda fallen med mycket höga krav på hög tillgänglighet.
 

När det kommer till utveckling har vi ett stor verktygslåda att plocka ur. För klientsystem bygger vi ofta webbapplikationer med PHP och Javascript eller servletbaserade lösningar. För prestandakritiska komponenter använder vi C/C++. Vi har även expertkompetens vad gäller användarupplevelsen och grafisk layout. När mobila lösningar är att föredra utvecklar vi applikationer för detta som integreras med kärnsystemen.

Vi har stor erfarenhet av olika former av integration med tex filexporter, XML, Websphere, Webservices samt diverse proprietära format..

Våra kunder

Våra kunder finns främst inom energisektorn. Vi jobbar långsiktigt och gärna både agilt och iterativt med systemstöd för processutveckling. 

Vår personal

Kärnan i företaget är en kunnig och engagerad personal. Vi har en lång sammanlagd erfarenhet inom utveckling och drift.

Vårt kontor

Vårt kontor ligger på Vegagatan 22 i Linnéstaden i centrala Göteborg.

loading...
Olle Skalare, VD

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och
sparas på din webbläsare eller enhet. Hos oss använder vi enbart följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver
cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för
övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara
funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och
omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer
om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av
alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din
webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar
cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.
Hur skyddas dina personuppgifter?

 

Kvalitetspolicy för Skalarit AB

Skalarit AB levererar mjukvaror samt IT-tjänster till kunder inom varierande verksamhetsområden.
Vi sätter alltid stor vikt korrekta och pålitliga leveranser till våra kunder, då dessa ofta är av stor betydelse för kunder och allmänheten. Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra kunder där vår flexibilitet säkerställer att våra leveranser är anpassade efter kundens behov.
Kvalitetsarbetet genomsyrar verksamheten med täta uppföljningar av leveranser och kundnöjdhet.
För att uppnå detta:
• ser vi till att personalen har rätt kompetens.
• ser vi till att personalen alltid har möjlighet till kompetensutveckling
• omfattas personalen av kollektivavtal
• säkerställer vi att vi har resurser att leverera enligt plan
• är vi lyhörda för kundens önskemål och krav
• arbetar vi med både kortsiktiga och långsiktiga kvalitetsmål för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten.
• följer vi gällande lagstiftning och regler från branschorganisationer och myndigheter
• tillämpar vi ett ledningssystem för både kvalitet och informationssäkerhet enligt standardena ISO 9001 och ISO 27001

Göteborg, 2020-12-18
Olle Skalare, VD

Policy för informations- och infrastruktursäkerhet

Information är en strategisk resurs för Skalarit AB (Skalarit).
Skalarit använder IT för att stödja, utveckla och effektivisera verksamheten.
Alla inom organisationen har ett ansvar att beakta efterlevnad av företagets policy och informationssäkerhetsarbete och att skydda organisationens informationstillgångar mot olika typer av hot; interna eller externa, avsiktliga eller oavsiktliga.
Skalarit förbinder sig att följa tillämpliga krav inom informationssäkerhet och att arbeta mot ständig förbättring.
Denna policy med tillhörande riktlinjer och instruktioner skall revideras då förhållanden som påverkar grunden för informations- och infrastruktursäkerhetsarbetet inom Skalarit förändras.
Verksamhetsansvarig skall följa upp säkerhetsarbetet inom den egna verksamheten. Internkontroll skall utföras på eget initiativ med regelbundna intervall.

Göteborg, 2021-03-26
Olle Skalare, VD

Integritetspolicy

På Skalarit värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur
vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur
du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling
av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om
inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är
personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med
personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel
på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning,
överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Skalarit AB, 556756-2599, Vegagatan 22, 413 09 Göteborg, är personuppgiftsansvarig
för företagets behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi
har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig
behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att
ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på företaget som hanterar
just dessa ärenden. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande
betydelse för dig, kommer du att få information på vår hemsida och via e-post (ifall du har angivet
e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar
kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.